Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İlkçağda Kurulan Uygarlıklar Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

İlk Çağ Uygarlıkları Nelerdir


İlk çağda kurulan uygarlıklar, ilk çağda kurulan medeniyetler :
1. Çin Uygarlığı
2. Hint Uygarlığı
3. Mısır Uygarlığı
4. Mezapotamya Uygarlıkları (Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Elamlar)
5. İran Uygarlıkları (Medler, Persler)
6. Doğu Akdenizde Kurulan Diğer Uygarlıklar (İbraniler, Fenikeliler)
7. Anadolu Uygarlıkları (Hititler, Urartular, Lidyalılar, Frigyalılar, İyonlar)

1. İlk Çağda Anadolu Uygarlıkları

HİTİTLER


M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.
Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.
Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

FRİGYALILAR

• M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
• Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.
• Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi.
• Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
• Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.

LİDYALILAR

Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)
Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.
Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.
Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.

URARTULAR

M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.
Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.
Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.
Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.
Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.

İYONYALILAR

M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.
Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
En önemli İyon şehirleri İzmir,Efes,Milet,Foça’dır.
Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.
İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.

2. İLK ÇAĞDA ANADOLU’DA KURULAN DEVLETLERDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

DEVLET YÖNETİMİ


· İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu.
· Hititler’de kraliçelerde geniş yetkilere sahipti.
· Hititler’de Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.
· Hititler’de Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi.
· İyonlarda şehir devletleri yönetimi önce krallar sonra soylular, daha sonra demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

DİN VE İNANIŞ

· İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin hepside çok tanrılı dine inanıyorlardı.(Politeizm)
· Hititler’de tanrı sayısı çok fazla olduğundan Hititlerin ülkesine “Bin Tanrı İli” denirdi.
· İnanışlarına göre tanrılar aynen insanlara benzer ve insanlar gibi yaşardı.
· Frigyalılar tarımla uğraştıklarından bu durum dinlerine de yansımıştır.Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan Kibela’dır.
· Lidyalılar İyonlardan etkilenerek onların tanrılarına tapmışlardır.
· Lidyalılar, Artemis,Zeus,Apollo gibi pek çok Yunan tanrısını İyonlardan alarak kendi tanrıları haline getirmişlerdir.
· İlk Çağ uygarlıklarından bazıları öldükten sonra dirilmeye inanırlardı.Bundan dolayı mezarlarını kayaları oyarak oda şeklinde yaparlar ve içlerine çeşitli eşyalar koyarlardı.
· Tanrılara kurban keserler ve tanrılarına yiyecek ve içecek sunarlardı.

SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

· Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinde insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi.
· Ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı.Hititler’de Kral ve ailesi,soylular,rahipler ,askerler ve köleler olmak üzere sınıflar vardı.Bu sınıfların ayrı ayrı hakları vardı.Kölelerin ise hemen hemen hiçbir hakkı yoktu.
· Hititler’de sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti.Mal sahibi olma,miras,evlenme , boşanma kanunlarla belirtilmişti.
· Frigyalılar tarıma önem verdikleri için sert kanunlar koymuşlardır.Sabanını kıran öküzünü öldürene ölüm cezası vermişlerdir.
· Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu’nu” yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.
· Lidyalılar parayı tarihte ilk defa icat ettiler.
· İyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurdular.

YAZI DİL EDEBİYAT BİLİM VE SANAT

· Hititler ve Urartular çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır.
· Lidyalılar,İyonyalılar ve Frigyalılar ise Fenikeliler’den aldıkları alfabeyi kullandılar.
· Hititler Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmışlardır.
· Hititler tarih yazıcılığına önem vermişler ve Anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bir yıl içinde meydana gelen olaylar tarafsız olarak yazılıp tanrılara sunulmuştur.
· Anadolu’da bilim ve sanatın gelişmesinde Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının etkisi görülür.
· İyonya’da bilim ve sanat çok gelişmiştir.Bunun sebebi deniz ticaretiyle uğraşmaları uygarlıkların kesiştiği yerde olması bilimin zengin kişilerce desteklenmesi Ön Asya’dan gelen yolların bitiş yerinde olması bilimin gelişmesini sağlamıştır.
· Tales,Diyojen, Pisagor,Heredot,Homeros gibi bilim adamları İyonya’da yaşamışlardır.

3. ÇEVRE UYGARLIKLAR VE ANADOLUYA ETKİLERİ

· İlk Çağ’da Anadolu’yu en fazla etkileyen uygarlık merkezi Mezopotamya olmuştur.
· Mezopotamya iki nehir arası demek olup Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye denir.
· İlk Çağ’da Mezopotamya’da kurulan devletler ;Sümerler,Babilliler,Asurlular ve Akadlardır.

SÜMERLER

· Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır.
· Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
· Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
· Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.
· İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
· Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
· Sümerler Mezopotamya’da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.

BABİLLER

· Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
· Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır.Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır.( Hammurabi Kanunları diye bilinir)
· Babil , dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
· Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

ASURLULAR

· Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur.Ninova şehri başkenttir.
· Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.Anadolu,Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
· Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
· Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.

AKADLAR

· M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular.
· Akadlar; Elam,Asur,Doğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular.
· M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.

ANADOLUYU ETKİLEYEN DİĞER UYGARLIKLAR

· İran’da hüküm süren Persler M.Ö 6.yüzyılda Anadolu’ya gelerek 200 yıl hüküm sürdüler.
· M.Ö 7.yüzyılda kurulan Makedonya Devleti’nin kralı olan İskender Asya seferine çıkarak Anadolu Mısır ,Suriye,İran ve Hindistan’ı ele geçirmiş ve sefer dönüşü ölünce ülke küçük krallıklara bölünmüştür.Bunlardan biriside Batı Anadolu’daki Bergama krallığıdır.Bergama krallığı zamanında bilim ve kültür önem kazanmıştır.Parşömen(Bergamon) kağıdı icat edilmiş ve bilgiler kalıcı hale getirilmiştir.
· M.Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma İmparatorluğu M.Ö 60 ‘lı yıllarda sınırlarını hızla genişletmiş ve Anadolu,Mısır,Suriye ve Kuzey Afrika’yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Anadolu’da Roma dönemine ait mimari eserler vardır.Bunlar; İstanbul’da Bozdoğan kemeri ve Çemberlitaş, Ankara’da ise Ogüst Mabedi( Tapınağı) ve Roma Hamamıdır.
· Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans İmp.) olmak üzere ikiye ayrıldı.Doğu Roma’dan (Bizans’tan ) günümüze pek çok mimari eser kalmıştır bunların en önemlisi İstanbul’daki Ayasofya , Yerebatan Sarnıcıdır.
· Doğu Akdeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan Fenikeliler buldukları 22 harflik alfabeleriyle Anadolu’yu ve Dünyayı etkileyerek katkıda bulunmuşlardır.
· Mısır uygarlığı ise kullandıkları resim yazısı(Hiyeroglif), güneş yılı esaslı takvim ile tıp , matematik , astronomi alanlarında dünya medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.


İlkçağda Kurulan Uygarlıklar Resimleri

 • 0
  İlkçağda Kurulan Uygarlıklar 3 yıl önce

  İlkçağda Kurulan Uygarlıklar

İlkçağda Kurulan Uygarlıklar Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 hafta önce

  İlk Çağ Uygarlıklar Ödev Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İLKÇAĞ UYGARLIKLARITA®İH NOTLA®IÖZGÜ® GÜVE®CİNstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  MISIRMEZOPOTAMYAİRANANADOLUYUNANHİNTstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  GENEL ÖZELLİKLERİ: Genellikle iklim ve yer şekillerinin uygun olduğu su kenarlarında kurulmuşlardır.Daha çok tarıma dayalı üretim vardır.Genellikle site (kent) devleti biçiminde oluşmuşlardır.(Polis, Nom, Site) Çok tanrılı din yaygındır.(ilk tek tanrılı din İbranilerdedir)Yönetim anlayışları tanrısal (teokratik)Bütünüyle tanrısal: Mısır (tanrı kral)Yarı tanrısal: Mezopotamya (rahip kral)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  İLKLERİlk Tarih Yazıcılığını HİTİT’ler başlatmıştır.(ANAL-YILLIK)İlk parayı LİDYALILAR kullandı.İlk yazıyı SÜMERLER kullandı (Çivi Yazısı).İlk Takvimi MISIR Medeniyeti kullandı (Güneş Yılı esaslı takvim).İlk Yazılı Kanunları yapan ve ilk Hukuk Devleti SÜMERLER dir. İlk Alfabeyi FENİKE liler kullandı. İlk yazılı antlaşma (Hitit-Mısır) KADEŞ Antlaşmasıdır.İlk atlı birlikleri oluşturan ASUR lulardır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  İlk Merkezi Devlet AKAD lardır.İlk büyük İmparatorluk AKAD lardır. İlk tek tanrılı din MUSEVİLİK’tir ve bu dini benimseyen kavim İBRANİLER’dir. İlk Federal Devlet URARTULAR’dır.İlk Cumhuriyet rejimi ROMA’da uygulandı. İlk siyasi örgütlenme SÜMER’lerde görülür. İlk Derebeylik ÇİN’dedir. İlk doğrudan demokrasi YUNAN’dadır.Anadolu’da ilk Siyasi Birliği kuranlar HİTİTLER’dir. Anadolu’da ilk Meşruti yönetim HİTİT’lerde.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  “On iki levha kanunları” Avrupa hukukunun alt yapısını oluşturur. İlk kara koloniciliği ASUR, ilk deniz koloniciliği FENİKELİLER’de başlamıştır.İlk Çağ’da Kara Ticaretinin öncüleri: ASUR, PERS, LİDYA.Deniz ticareti: FENİKE, İYON, YUNAN.Pön Savaşları: Romalılar ile Fenike (Kartaca) arasında olmuştur. İlk boğazlar savaşı AKA’lar ile TRUVA’lılar arasında yapılmıştır. Tapates adındaki kilimler FRİGLER’de görülür.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI:Fırat ve Dicle arasındaki bölgeye denir.Bu bölgede çok önemli uygarlıklar kuruldu. Sebebi;Göç yolları üzerinde bulunması,Topraklarının verimli olması,İklimin elverişli olması,Irmaklarından sulama yapılabilmesiAşağı Mezopotamya (Kalde ülkesi): Bağdat-Basra körfezi arası.Yukarı Mezopotamya (Asur ülkesi): Toroslar-Bağdat arası.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  NOT: Mezopotamya’da kalıcı mimari eser bırakacak malzeme (taş) bulunmadığı için, o dönemden günümüze kadar eser kalmamıştır.

  9. Sayfa
  Sümerler (M.Ö.4000-2350):İlk defa yazıyı kullandılar (M.Ö.3200).İlk siyasal örgütlenme Site şehir devletleri oluşturuldu. (Ur, Uruk, Kiş, Lagaş)İlk yazılı kanunları yapmışlardır. (Lagaş kralı Urgakina) (İlk hukuk devletidir.)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Sümer kanunları fidye, Hammurabi kanunları kısasa dayalıdır.Sümer kanunları şehir veya küçük bir bölgeyi idare etmek, Babil ve Asur kanunları ise büyük bir ülke veya devleti idare etmek için yapılmıştır(Merkeziyetçi olmak için). KISAS: Suç için verilen cezanın da aynı oranda ağır olması sistemidir. Kanunların sert olması suç oranını azaltıp, devletin daha uzun süre yaşamasını sağlamak içindir.

  11. Sayfa
  SümerlerBir yılı 354 gün olarak hesaplamışlar ve ay yılı takviminin temelini atmışlardır. Ziggurat adında tapınaklar yapmışlar. Son katı gözlemevi olmuş ve astronomi gelişmiştir. En önemli mülkiyet, su kanalları ve topraktır. Patesi denilen Rahip Kralları vardır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Gözlem evi (rasathane)İbadet Yeri(Tapınak-Mabet)Pazar Yeri (Ticaret)ZİGGURATstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  ZİGGURAT TAPINAKLAR

  14. Sayfa
  SÜMERLERDE ZİGGURATstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  Akadlar (M.Ö.2350-2150): * Bütün Sümer ülkesini ele geçiren Sargon ilk merkezi devleti (imparatorluk) kurdu.* İlk düzenli ordu kuruldu.*Başkent Sus’tur.*Sami kökenlidirler.*Madencilik, çömlek yapımı ve seramikçilik ile uğraştılar.Elamlar:style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  Babiller Hammurabi kanunları ilk Anayasa kabul edilir. Daha sert ve “kısas”a dayanır. Devletin gücü din yerine orduya dayandırılmıştır. Rahip Kral özelliğine son verilmiş, ilk mutlak krallık kurulmuştur. Babil’in Asma Bahçesi ve Babil Kulesi ünlüdür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  BABİL KULESİ

  18. Sayfa
  Babil’in Asma Bahçeleri

  19. Sayfa
  Asurlular Merkez Ninova.Ticaretle uğraştılar. Kolonicilik yapmışlardır.Anadolu’nun en eski yazılı belgeleri olan Kayseri Kültepe tabletleri, Asurlu tüccarlardan kalmadır.Ön Asya’da ilk atlı birlikleri oluşturmuşlardır.İlk sömürge imparatorluğudur. İlk kütüphane Ninova’da kurulmuştur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  İRAN MEDENİYETİ:Düzenli posta örgütünü kurmuşlar.Zerdüştlük dinine inanmışlar.Satraplık denilen illere ayrılmıştır.Persler, M.Ö. 330 da B.İskender tarafından yıkıldı.MEDPERSstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  İBRANİ UYGARLIĞI (Kıyı Kenanileri):Kudüs başkentli ilk Yahudi devletini kurmuşlardır.İlk tek tanrılı ve kutsal kitaplı dine inanmışlardır. (Musevilik, Yahudilik)Tarım, hayvancılık, bağcılık, zeytincilik.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  ANADOLU UYGARLIĞI:Hititler (Etiler, Nesiler):Başkent Hattuşaş.Anadolu da ilk siyasal birliği kurmuşlardır. Ülkeye “Bin tanrı ili” de denir.İlk meşruti yönetimi oluşturdular (Pankuş Meclisini kullanarak)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  Hititler:Çivi ve Hiyeroglif yazılarını kullanmışlardır.Aile ve Ceza (Medeni) hukuku gelişmiştir.İlk Tarih yazıcılığı (anal) başladı.Medeni hukukun temeli atılmıştır.İlk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması (M.Ö.1280) (Mısır-Hitit). Hitit, Kuzey Suriye’yi aldı. Tavananna (ana kraliçe) yönetimde etkili olmuştur.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  Kadeş Savaşı

  25. Sayfa
  KADEŞ BARIŞ ANTLAŞMASIKİL TABLET TARİHTE İLK YAZILI ANTLAŞMA

  26. Sayfa
  Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari nitelikli kil tabletler bulunmuştur. Kültepe’de bulunan bu ilk yazılı belgeler, Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? A. Değişik uygarlıkların kurulduğuna B. Anadolu’nun tarihi devirlere geçtiğine C. Siyasi birliğin sağlandığına D. Yerleşik hayatın Asurlularla başladığına E. Kabataş çağının kısa sürdüğüne

  27. Sayfa
  Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari nitelikli kil tabletler bulunmuştur. Kültepe’de bulunan bu ilk yazılı belgeler, Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? A. Değişik uygarlıkların kurulduğuna B. Anadolu’nun tarihi devirlere geçtiğine C. Siyasi birliğin sağlandığına D. Yerleşik hayatın Asurlularla başladığına E. Kabataş çağının kısa sürdüğüne

  28. Sayfa


  29. Sayfa
  Frigler:Batı Anadolu ile Kızılırmak arasındaki bölgedir.Başkent Gordion(Polatlı). Krallarına Midas adı verilir.Hitit uygarlığı etkisinde kalmışlar.Tarım ve Hayvancılıkla uğraşmışlar.NOT: Tarımı korumak için sert kanunları vardır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  FRİGLERTÜMÜLÜS (YIĞMA TEPE)KRAL MİDAS’IN MEZARI

  31. Sayfa
  Frigler:Kerestecilik, kuyumculuk, kaya mimarisi, maden işlemeciliği, seramik sanatı ve tapates adı verilen kilimleri vardırSu kanalları yapmışlardır.Doğa tanrılarına inanmışlardır.Bereket tanrıçası Kibele dir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  KADIN FİGÜRÜ

  33. Sayfa
  Lidyalılar:Başkent Sard (Manisa) tır. Kurucu Giges tir.Kral yolunu yapmışlardır (Sard-Ninova).Parayı ilk kez kullanmışlardır.Paralı askerleri vardır.Not: Kolay yıkılmalarına sebep olacaktır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa


  35. Sayfa
  Lidyalılar MÖ VII.yüzyılda parayı bulmuşlardır.Bu bululun aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez? A. Ticarette değiş-tokuş usulünün kalkmasında B. Ekonomik hayatın canlanmasında C. Ticaretin kolaylaşmasında D. Bölgelerarası ticaretin kolaylaşmasında E. Ticaretin ortaya çıkmasında

  36. Sayfa
  Lidyalılar MÖ VII.yüzyılda parayı bulmuşlardır.Bu bululun aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez? A. Ticarette değiş-tokuş usulünün kalkmasında B. Ekonomik hayatın canlanmasında C. Ticaretin kolaylaşmasında D. Bölgelerarası ticaretin kolaylaşmasında E. Ticaretin ortaya çıkmasında

  37. Sayfa
  LİDYALILAR’IN BAŞKENTİSARD (MANİSA)

  38. Sayfa
  EGE ve LİDYA

  39. Sayfa
  İlkçağ’da ticaret hayatının gelişip yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı olduğu söylenemez? A. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki Kral Yolu’nun yapılmasıB. Paranın kullanılmaya başlanmasıC. Oligarşik cumhuriyetlerin kurulması D. Nüfus ve üretim artışıE. Kolonilerin kurulması

  40. Sayfa
  İlkçağ’da ticaret hayatının gelişip yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı olduğu söylenemez? A. Anadolu ile Mezopotamya arasındaki Kral Yolu’nun yapılmasıB. Paranın kullanılmaya başlanmasıC. Oligarşik cumhuriyetlerin kurulması D. Nüfus ve üretim artışıE. Kolonilerin kurulması

  41. Sayfa
  Urartular:Başkent Tuşpa (van) dır.İlk federal devlettir.Çok tanrılı din vardır.Tarım ve Hayvancılık.Maden işlemeciliği, kaya oymacılığı ve kabartma sanatı ile uğraşmışlardır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  42. Sayfa
  İyonlarDor istilasından kaçan Aka’larca kurulmuştur.Ege bölgesinde 12 şehir devleti kurmuşlardır.Efes, Milet, Foça, İzmir önemli ticaret merkezleridir.Ticaret kolonileri: Karadeniz, Mısır, Fransa, İspanya Kıyıları. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  43. Sayfa
  İyonlarMimaride İyon nizamı vardır.Tales, Pisagor, Hipokrat, Homeros gibi düşünürleri vardır.Anadolu da ilk demokrasi örneği olmuşlar.Tiranlık adında yönetim anlayışı bu medeniyete aittir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  44. Sayfa
  EGE UYGARLIKLARI:Roma ve Helenistik dönemin temellerini atmıştır. Farklı uygarlıklara ait bilgileri birleştirip geliştirmek önemli bir özelliğidir.GİRİTMİKENYUNAN(GREK)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  45. Sayfa
  Girit Uygarlığı:Güçlü bir donanmaları vardır.Mısır, Kıbrıs ve Suriye ile ticaret yaptı.Knossos sarayını yapmışlardır.Kuyu mezarları ve vardır.Aka işgali ile yıkıldı.style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  46. Sayfa
  Miken Uygarlığı:Orta Avrupa’dan Yunanistan’a gelen Aka’lar kurdu (Mora’da).Ev ve Kubbeli mezarları vardır.Çanakkale boğazını ele geçirme amacı ile Truvalılar ile savaşmışlardır.Girit yazısını kullandılar.Dor’lar son vermiştir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  47. Sayfa
  Yunan(Grek)Uygarlığı:Şehir devletleri (polis) kurmuşlardır.Şehir devletleri özgür ve bağımsızdır. Yasalarını kendileri oluştururlardı.Felsefe ve Sporda ileridirler (Aristo, Eflatun, Sokrat).Deniz ticareti ile Karadeniz, Akdeniz ve Sicilya da koloniler kurdular.Drakon yasaları vardır.Solon yasaları ile kölelik kaldırıldı.Klistenes reformları ile meclisin önemi artar. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  48. Sayfa
  Yunanistan’da Solon yasaları ile, daha çok vergi verenlerin bir üst toplumsal sınıfa geçebileceğini kabul etmiştir. Buna göre bu yasala ile ilgili olarak; I. Üretim teşvik edilmiştir. II. Şehir devletleri arası mücadele sona ermiştir.III. Doğuştan soyluluk kaldırılmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III

  49. Sayfa
  Yunanistan’da Solon yasaları ile, daha çok vergi verenlerin bir üst toplumsal sınıfa geçebileceğini kabul etmiştir. Buna göre bu yasala ile ilgili olarak; I. Üretim teşvik edilmiştir. II. Şehir devletleri arası mücadele sona ermiştir.III. Doğuştan soyluluk kaldırılmıştır. yargılarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III

  50. Sayfa
  zeus

  51. Sayfa
  Yunan Kolonilerinin Kurulma Nedenleri:Tarıma müsait olmayan Yunanistan’ın dağlık arazisi yerine daha uygun yer arayışı. Nüfus artışı.Yunanistan’ın coğrafi konumu.Yeni Pazar arayışları.Toprağını kaybeden köylülerin köle olmamak için, yeni yurt arayışına girmesi. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  52. Sayfa
  “Yunan şehir devletlerinde, güçlenen soylular kralın bazı haklarını kısıtlayarak yönetimde etkin hale gelmişlerdir. Daha sonra da orta sınıflar birleşerek halkın yönetime katılmasını sağlamışlardır.” Buna göre;I. Yunanistan’da siyasi birlik sağlanmıştır.II. Demokrasi anlayışı doğmuştur.III. Monarşinin yetkisi kısıtlanmıştır.yargılarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  53. Sayfa
  “Yunan şehir devletlerinde, güçlenen soylular kralın bazı haklarını kısıtlayarak yönetimde etkin hale gelmişlerdir. Daha sonra da orta sınıflar birleşerek halkın yönetime katılmasını sağlamışlardır.”Buna göre;I. Yunanistan’da siyasi birlik sağlanmıştır.II. Demokrasi anlayışı doğmuştur.III. Monarşinin yetkisi kısıtlanmıştır.yargılarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  54. Sayfa
  “Yunan şehir devletlerinde, güçlenen soylular kralın bazı haklarını kısıtlayarak yönetimde etkin hale gelmişlerdir. Daha sonra da orta sınıflar birleşerek halkın yönetime katılmasını sağlamışlardır.”Buna göre;I. Yunanistan’da siyasi birlik sağlanmıştır.II. Demokrasi anlayışı doğmuştur.III. Monarşinin yetkisi kısıtlanmıştır.yargılarından hangilerine varılabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. II ve III

  55. Sayfa
  PİRAMİT & SFENKS

  56. Sayfa
  MISIR UYGARLIĞIMısır’ın kuzeyine Aşağı Mısır, güneyine Yukarı Mısır denir.Mısır; “Nom” denilen illere ayrılırdı. Çok tanrılı din vardı. Piramit denilen firavun mezarları vardır.Mumyacılık gelişti.(Tıp ve Eczacılığı geliştirdi)NOT: Mumyacılık, ölümden sonraki yaşama (Ahiret inancı) inandıklarının göstergesidir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  57. Sayfa


  58. Sayfa
  mumya

  59. Sayfa
  FİRAVUN KAYIĞI

  60. Sayfa
  MISIR UYGARLIĞIResim yazısı (Hiyeroglif) ve kağıt türü olan Papirüs’ü buldular.Güneş yılı esaslı takvimi buldular.Geometri ve astronomide ileri gittiler.Kralın sözleri tanrı buyruğu kabul edildiği için Mısır’da yazılı hukuk gelişmemiştir. NOT: Etrafı çöller ve denizler ile çevrili olduğu için Mısır Uygarlığı, Mezopotamya dışındaki h i ç b i r medeniyetten etkilenmemiştir. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  61. Sayfa


  62. Sayfa


  63. Sayfa
  ROMA UYGARLIĞIİlkçağ’da, İtalya’da kuruldu.Mısır, Suriye, Filistin ve Anadolu topraklarına egemen olmuştur.Kavimler Göçü’nden sonra devlet zayıfladı. Roma’da çok tanrılı din vardı. Hz. İsa, Hıristiyanlığı yayarak Roma’da tek tanrılı din devrini başlattı. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  64. Sayfa
  ROMA UYGARLIĞIKAVİMLER GÖÇÜ - 375BATI ROMA (476)DOĞU ROMA (BİZANS) (1453)

  65. Sayfa
  ROMA UYGARLIĞI313 Milano Fermanı ile Roma’da Hıristiyanlık serbest bırakıldı ve Resmi Din kabul edildi. Roma’da üç sosyal sınıf vardır (Patrici, Plep, Köleler). Yunanlılardan a l d ı k l a r ı alfabeyi düzenleyerek “Latin Alfabesi”ni meydana getirdiler. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  66. Sayfa
  PATRİCİ ve PLEPÇATIŞMALAR“ONİKİ LEVHA KANUNLARI” “Bu kanunlar AVRUPA HUKUKU’nun temelidir.”

  67. Sayfa
  ROMA UYGARLIĞIÜlkemizde Romalılardan kalma bazı eserler bulunmaktadır;İstanbul’da; Bozdoğan Kemeri ve Çemberlitaş,Ankara’da; Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı,Antalya’da; Aspendos Tiyatrosu’dur. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  68. Sayfa
  Bizans UygarlığıBaşkenti İstanbul’dur.Bizans ordusunun çoğunluğu ücretli asker lerden oluşurdu. (Zayıf)Bizanslıların en önemli silahı, karada ve denizde yanabilen Grejuva (Rum Ateşi) idi. (Askeri gücü artırır)1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethi ile sona erdi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  69. Sayfa
  İSTANBUL İSİMLERİKONSTANTİNOPOLKONSTANTİNİYYEKONSTANTİNOPOLİSİSLAMBOLDERSAADETİSTANBUL

  70. Sayfa
  HİNT MEDENİYETİSık sık istilalara uğramıştır.KAST SİSTEMİ vardır.Brahmanlar (Din Adamları)Kşatriyalar (Soylular ve Askerler)Vaysiyalar (Zanaatkar, tacir, köylü)Südralar (İşçiler)Parya (En ağır işçi, köle)

  71. Sayfa
  HİNT MEDENİYETİNOT: Sık sık istilalara uğraması burada güçlü bir devlet ve önemli bir medeniyet kurulmasını önlemiştir, çok değişik din, dil, ırk, mezhepten insanların bulunmasına sebep olmuştur. NOT: KAST Sistemi olması, Hindistan’da millet anlayışının gelişmesini önlemiştir. NOT: İklimin sıcak olması da insanların savaşçılık özelliğinin kaybolmasına ve güçsüz bir devletin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

  72. Sayfa
  FENİKE MEDENİYETİLübnan ve Suriye civarında kuruldu.Tarım pek gelişmemiş fakat DENİZ TİCARETİ oldukça gelişmiştir.KOLONİCİLİK yapmışlardır.(Kartaca kolonisi)NOT: Kolonilerine sadece ekonomik amaçlı gittikleri için uzun süre tutunamamışlardır.Alfabeyi (Harf Yazısı) ilk defa kullanmışlardır.Alfabeyi daha sonra İyon, Yunan ve Roma geliştirmiştir.FENİKE; Doğu ile Batı arasında kültürel bir köprü vazifesi görmüştür.

  73. Sayfa
  ALFABE (Harf Yazısı)Fenike*İyonİbraniLidyaYunanRoma (Latin Alfabesi)

  74. Sayfa
  HİYEROGLİF YAZI (RESİM YAZISI)Mısır*HititUrartuÇİVİ YAZISISümer*HititPers (İran)

  75. Sayfa
  ÇİN MEDENİYETİÇin’de iki türlü mimari gelişmiştir. Askeri mimari (Çin Seddi)Dini mimari (Budist tapınakları)Maden az bulunduğu için; Çinicilik, porselen, seramik gibi sanatlar gelişmiştir. Matbaa, kağıt, pusula, çini mürekkep ilk kez Çin’de bulunmuştur. Tarih yazıcılığı çok gelişmiştir (Türkler hakkında ilk bilgileri Çin kaynaklarından öğreniyoruz)

  76. Sayfa
  İSKENDER İMPARATORLUĞU (HELEN)Makedonyalı Büyük İskender’in Doğu(Asya) seferi sonucunda kuruldu. Doğu-Batı kültürünün kaynaşmasından sentez bir medeniyet olan “Hellenizm” doğmuştur.Doğu-Batı ticareti ve kültürel etkileşim artmıştır. Önemli şehirler kurulmuştur (İskenderiye, İskenderun)

  77. Sayfa


  78. Sayfa
  İSKENDER İMPARATORLUĞU(HELEN MEDENİYETİ)Ptolemeler (Mısır) KrallığıSelevkoslar(Asya) KrallığıAntigonitler(Makedonya) KrallığıBergama KrallığıBitinya KrallığıPontus Krallığı

  79. Sayfa
  BERGAMA KRALLIĞI

  80. Sayfa
  TÜCCAR – KOLONİCİ – KÖPRÜ – ETKİLEŞİM LİDYA, YUNAN, FENİKE, ASUR, İYON

  81. Sayfa
  KENDİNE ÖZGÜ – ETKİLEŞİME KAPALIMISIR - ÇİN

  82. Sayfa
  SENTEZ – ORTAK KÜLTÜR – BİRLEŞİMİSKENDER (HELEN)

  83. Sayfa
  UYGARLIKLARIN ETKİLEŞİMİMEZOPOTAMYAMISIRANADOLU UYGARLIĞIYUNAN UYGARLIĞIROMADOĞUHELENİZMİSLAM UYGARLIĞIBATI UYGARLIĞI

  84. Sayfa
  MİMARİ DİNİ TİCARİ TARIMSALMABET HAN, KARUM(Pazar) SU YOLUSUNAK KERVANSARAY KANALTAPINAK LİMAN DEĞİRMENZİGGURAT ZİGGURAT ZİGGURAT ASKERİ Çin Seddi Kale, Sur,

  85. Sayfa
  TARIMSAL ALETLERSABANDEĞİRMEN TAŞIÖĞÜTME TAŞISU KANALI TIRPANORAK

  86. Sayfa
  MISIR’da MİMARİMEZOPOTAMYA’da ASTRONOMİ SÜMER’de ZİGGURATANADOLU’da (Hitit) TARİH YAZICILIĞI YUNAN’da OLİMPİYATLAR DİNİ İNANIŞ SAYESİNDE GELİŞMİŞTİR

  87. Sayfa
  ÖNCE SONRA TARIM Yerleşik Hayat YAZI Tarih Devirlerinin Başlaması PARA Takas Sisteminin Sona Ermesi Hayvanlar Ulaşım Kolaylaştı Evcilleşti ATEŞ BULUNDU -Isınma Sorunu Çözüldü -Yabani Hayvanlardan Korunma SağlandıAHİRET İNANCI Eczacılık ve Mumyacılık Gelişti

  88. Sayfa
  1.Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?A)Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılmasıB)Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmasıC)Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmalarıD)Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini İçermesiE)Yıllıkların edebi dille yazılmış olması (1998)

  89. Sayfa
  1.Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?A)Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılmasıB)Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılmasıC)Kralların, zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmalarıD)Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini İçermesiE)Yıllıkların edebi dille yazılmış olması (1998)

  90. Sayfa
  2. Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ’da var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ’da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında, I. iki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması, II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması, III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunmasıdurumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

  91. Sayfa
  2. Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ’da var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ’da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında, I. iki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması, II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması, III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunmasıdurumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

  92. Sayfa
  3.Bir kazıda ele geçirilen aşağıdaki buluntulardan hangisinin, tarih öncesi devirlere ait olduğu söylenemez? A)Mezar taşlarıB)Altın ve gümüş süs eşyalarıC)Kemikten yapılmış aletlerD)Demirden yapılmış silahlarE)Tahıl saklama kapları

  93. Sayfa
  3.Bir kazıda ele geçirilen aşağıdaki buluntulardan hangisinin, tarih öncesi devirlere ait olduğu söylenemez? A)Mezar taşlarıB)Altın ve gümüş süs eşyalarıC)Kemikten yapılmış aletlerD)Demirden yapılmış silahlarE)Tahıl saklama kapları

  94. Sayfa
  4. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?A. Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarınınB. Mimarlıkta geliştiklerinin C. Birden fazla tanrıya inandıklarınınD. Barış içinde yaşadıklarının E. Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

  95. Sayfa
  4. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?A. Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarınınB. Mimarlıkta geliştiklerinin C. Birden fazla tanrıya inandıklarınınD. Barış içinde yaşadıklarının E. Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

 • 1
  Önizleme: 3 hafta önce

  İlkçağ uygarlıkları ödevi slayt sunum powerpoint

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa


  3. Sayfa


  4. Sayfa


  5. Sayfa


  6. Sayfa


  7. Sayfa


  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa


  11. Sayfa


  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa


  15. Sayfa


  16. Sayfa


  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa


  25. Sayfa


  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa


  29. Sayfa


  30. Sayfa


  31. Sayfa


  32. Sayfa


  33. Sayfa


  34. Sayfa


  35. Sayfa


  36. Sayfa


  37. Sayfa


  38. Sayfa


  39. Sayfa


  40. Sayfa


  41. Sayfa


  42. Sayfa


  43. Sayfa


  44. Sayfa


  45. Sayfa


  46. Sayfa


  47. Sayfa


  48. Sayfa


  49. Sayfa


  50. Sayfa


  51. Sayfa


  52. Sayfa


  53. Sayfa


  54. Sayfa


  55. Sayfa


  56. Sayfa


  57. Sayfa


  58. Sayfa


  59. Sayfa


  60. Sayfa


  61. Sayfa


  62. Sayfa


  63. Sayfa


  64. Sayfa


  65. Sayfa


  66. Sayfa


  67. Sayfa


  68. Sayfa


  69. Sayfa


  70. Sayfa


  71. Sayfa


  72. Sayfa


  73. Sayfa


  74. Sayfa


  75. Sayfa


  76. Sayfa


  77. Sayfa


  78. Sayfa


  79. Sayfa


  80. Sayfa


  81. Sayfa


  82. Sayfa


  83. Sayfa


  84. Sayfa


  85. Sayfa


  86. Sayfa


  87. Sayfa


  88. Sayfa


  89. Sayfa


  90. Sayfa


  91. Sayfa


  92. Sayfa


  93. Sayfa


  94. Sayfa


  95. Sayfa


  96. Sayfa


  97. Sayfa


  98. Sayfa


  99. Sayfa


  100. Sayfa


  101. Sayfa


  102. Sayfa


  103. Sayfa


  104. Sayfa


  105. Sayfa


  106. Sayfa


  107. Sayfa


  108. Sayfa


  109. Sayfa


  110. Sayfa


  111. Sayfa


  112. Sayfa


  113. Sayfa


  114. Sayfa


  115. Sayfa


  116. Sayfa


  117. Sayfa


  118. Sayfa


  119. Sayfa


İlkçağda Kurulan Uygarlıklar Videoları

 • 2
  3 hafta önce

  Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar - Tarihi Çağlara Giriş videosu

 • 2
  3 hafta önce

  İlkçağ Uygarlıkları Uygarlıkları-Anadoluda Kurulan Medeniyetler

 • 2
  3 hafta önce

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler - Anadolu da Kurulan Uygarlıklar

İlkçağda Kurulan Uygarlıklar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İlkçağda Kurulan Uygarlıklar Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
İlkçağda Kurulan Uygarlıklar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin